آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

استفاده از اراضی بخش خصوصی در نهضت ملی مسکن

ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت تاکنون ۳۳ هزار هکتار از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به شهرها الحاق شده است.

مالکی افزود در برخی از شهرها که زمین‌های وزارت راه و شهرسازی محدود است، مشارکت با بخش خصوصی برای تامین زمین در دستور کار است.

به گفته مالکی تاکنون ۱۶ هزار هکتار زمین از اراضی بخش خصوصی و نیروهای مسلح برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اغلب اراضی بخش خصوصی و نیروهای مسلح در مرحله آماده سازی است، اما در برخی از آن‌ها عملیات ساخت هم آغاز شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بخشی از زمین‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از مشارکت با بخش خصوصی و نیروهای مسلح تامین می‌شود.

 ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت تاکنون ۳۳ هزار هکتار از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به شهرها الحاق شده است.

مالکی افزود در برخی از شهرها که زمین‌های وزارت راه و شهرسازی محدود است، مشارکت با بخش خصوصی برای تامین زمین در دستور کار است.

به گفته مالکی تاکنون ۱۶ هزار هکتار زمین از اراضی بخش خصوصی و نیروهای مسلح برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اغلب اراضی بخش خصوصی و نیروهای مسلح در مرحله آماده سازی است؛اما در برخی از آن‌ها عملیات ساخت هم آغاز شده است.

پاسخی بگذارید