آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

در مراسم افتتاح مرکز واکسیناسیون کرونا در ایران‌مال، یادداشت تفاهم سه جانبه ای هم میان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،بنیاد خیریه تات وایران مال برای گسترش همکاری در زمینه واکسیناسیون کرونا امضا شد.

بزرگترین مرکز واکسیناسیون کرونای کشور در ایران مال افتتاح شد

این مرکز باهمکاری و نظارت وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده و  با یکصد ایستگاه تزریق قادر است روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر را واکسینه کند .

در مراسم افتتاح مرکز واکسیناسیون کرونا در ایران‌مال، یادداشت تفاهم سه جانبه ای هم  میان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،بنیاد خیریه تات وایران مال برای گسترش همکاری در زمینه واکسیناسیون کرونا امضا شد.

پاسخی بگذارید