آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

تحولات بازار مسکن ارديبهشت تهران در سال ۱۳۹۹

متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۶۹/۷ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ ” که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

  • در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به ۱۱/۳ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۷ درصد کاهش نشان ميدهد.
  • در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۶۹/۷ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

خاطر نشان مي‌نمايد، گزارش ذيل صرفا معطوف به بررسي “تحوالت بازار معاملات مسکن شهر تهران” مي‌باشد.

۱-حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکي از آن است که از مجموع ۱۱۳۱۰ واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸/۸ درصدي بيشترين سه را به خود اختصاص داده‌اند. سه مذکور در مقايسه با ارديبهشت ماه سال قبل حدود ۲/۲  واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سه واحدهاي با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بيشتر افزوده شده است.

 

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سه ۱۵/۲ درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۲ و ۴ به ترتيب با سهم‌هاي ۹/۶ و ۸/۳ درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲/۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ۵ ،۲ ،۴ ،۱۰ ،۱۴، ۸ ،۱۵،۷ ،۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقيمانده ۲۷/۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

۲-تحولات قيمت مسکن

در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۶۹/۷ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۱۱/۰ و ۳۳/۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل ۳۳۹/۰ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۷۸/۵ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتيب ۳۰/۳ و ۳۲/۸ درصد افزايش نشان مي‌دهند.

 

۳-تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دوماهه نخست سال ۱۳۹۹

تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۲/۶ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۱۹/۳ درصد کاهش نشان مي‌دهد. در اين

مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۱۶۱/۳ ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴/۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 

۴-ساير شاخص‌هاي آماري بازار معاملات مسکن

۱-۴-توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي “۱۲۰ تا ۱۳۵ “ميليون ريال به ازاي هتر مترمربع بنا با سه ۸/۸ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قيمتي “۹۰ تا ۱۰۵ “ميليون ريال با سه ۸/۶ درصد در رتبه بعدي قرار گرفته است. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده است که ۵۶/۹ درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (۱۶۹/۷ ميليون ريال) معامله شده‌اند.

۲-۴-توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي

“۵۰ تا ۶۰ “مترمربع با سه ۱۵/۰ درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي “۶۰ تا ۷۰ “و “۷۰ تتا ۸۰ “متر مربع به ترتيب با سهم‌هاي ۱۴/۲ و ۱۱/۳ درصتدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۳/۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴-توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش “۴/۵ تا ۶/۰ “ميليارد ريال با اختصاص سهم ۱۰/۶ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهاي داراي ارزش ۶/۰ تا ۷/۵ با اختصاص سهم ۱۰/۰ درصدي در رتبه بعدي قرار گرفته است. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۱/۹ درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ۱۲ ميليارد ريال اختصاص داشته است.

۵-تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل ۲۸/۵ و ۳۱/۳ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد.

۶-جمع‌بندي

تعداد معاملات انجام شده در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱/۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۷ درصد کاهش نشان مي‌دهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران به ترتيب با ۱۱/۰ و ۳۳/۹ درصد افزايش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۱۶۹/۷ ميليون ريال رسيد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سه ۳۸/۸ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در ماه مورد

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۸/۵ و ۳۱/۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.

پيوست گزارش

جدول۴ -متوسط قيمت فروش يکمتر مربع زيربناي واحد مسکوني

و تعداد معاملات واحدهاي مسکوني انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹

پاسخی بگذارید