آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

تحولات بازار مسکن تهران در آبان ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ به ۴/۱ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل ۱۹/۵ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰/۷ درصد کاهش نشان ميدهد . در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۲۴/۶ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲/۰ درصد کاهش و ۳۵/۸ درصد افزايش نشان ميدهد…

لازم به ذکر است، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران ميباشد.

 ۱-حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حاکي از آن است که از مجموع ۴۰۶۴ واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲/۰ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با آبان ماه سال قبل حدود ۲/۰ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.  

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۷/۲ درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۲ و ۴ به ترتيب با سهم‌هاي ۹/۴ و ۸/۵ درصدی در رتبه‌هاي بعدي قرار  گرفته‌اند. در مجموع ۷۴/۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ۵ ،۲ ،۴ ،۱۰ ،۱۴ ،۷ ،۸ ،۱۵ ،۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقي مانده ۲۵/۳ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  تحولات قيمت مسکن

 در آبان ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۲۴/۶ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲/۰ درصد کاهش و ۳۵/۸ درصد افزايش نشان ميدهد.

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل ۲۳۴/۸ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۶۰/۵ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۹/۶ و ۴۶/۱ درصد افزايش نشان ميدهند.

  تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه سال ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در هشت ماهه سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۹/۹ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۵۶/۲ درصد کاهش نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۱۲۶/۸ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴/۱ درصد افزايش نشان ميدهد.

  ساير شاخصهاي آماري بازار معاملات مسکن

 -۴-۱ توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال ۱۳۹۸حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي “۷۵ تا ۹۰ “ميليون ريال به ازاي هر متر مرباع بنا با سهم ۱۲/۰ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قيمتي “۹۰ تا ۱۰۵ “و “۶۰ تا ۷۵ “ميليون ريال به ترتيب با اختصاص سهم ۱۱/۵ و ۱۰/۱ درصدی در رتبه های بعدي قرار گرفته اند . در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده است که ۵۵/۴ درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (۱۲۴/۶ ميليون ريال) معامله شده‌اند.

 -۴-۲ توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي “۵۰ تا ۶۰ “و ۶۰ تا ۷۰ “مترمربع با سهم يکسان ۱۴/۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي “۴۰ تاا ۵۰ “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع به ترتيب با سهم‌هاي ۱۱/۶ و ۱۱/۴ درصدي در رتبه‌ هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۶/۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 -۴-۳ توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني در آبان ماه سال ۱۳۹۸، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش “۳/۰ تا ۴/۵ “ميليارد ريال با اختصاص سهم ۱۴/۹ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش “۴/۵ تا ۶/۰و “۶/۰ تا ۷/۵ “ميليارد ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم‌هاي ۱۲/۱ و ۱۰/۶ درصدی در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۳/۵ درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ۹/۰ ميليارد ريال اختصاص داشته است.

  تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري در آبان ماه سال جاري مويد رشد به ترتيب ۳۱/۴ و ۳۱/۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد.

جمع بندي

تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۴/۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۹/۵ درصد افزايش و ۴۰/۷ درصد کاهش نشان ميدهد. در اين ماه متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني نسبت به ماه قبل کاهش ۲/۰ درصدي را نشان ميدهد. در هشت ماهه سال ۱۳۹۸ نيز تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به حدود ۳۹/۹ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن ۵۶/۲ درصد کاهش نشان ميدهد. همچنين بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲/۰ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن آنکه در ماه مورد بررسی شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۳۱/۴ و ۳۱/۷ درصد رشد نشان ميدهد.

 

پاسخی بگذارید