آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

نرخ سود وام مسکن به ۲۱٫۵ درصد رسید

روند افزایشی نرخ سود وام مسکن

نرخ سود وام مسکن در آخرین روز از آخرین هفته مهر ماه به سطح ۲۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد.

هزینه وام مسکن در ابتدای هفته اخیر دوباره روندی نزولی پیدا کرد اما این مسیر به سرعت صعودی شده و درنهایت روندی افزایشی را به ثبت رسانید. درهمین رابطه نرخ سود وام مسکن در آخرین روز از آخرین هفته مهر ماه به سطح ۲۱٫۵ درصد افزایش پیدا کرد.

هزینه خریداوراق مسکن در پایان مهر
برای دریافت وام مسکن از این مسیر طبق قوانین بانک مسکن مجرد ها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه برابر با ۱۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان محاسبه شد.

مقایسه چهارشنبه ۲۸ مهر ماه با چهارشنبه هفته گذشته نشان می دهد هفته پایانی مهر ماه وام مسکن مجردها را تا حد ۳٫۹ درصد افزایش داشته است داده است.

این رقم در ابتدای هفته برای متاهلین ۳۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان ثبت شده بود که در انتها با نزدیک به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان صعود نسبت به چهارشنبه هفته قبل به ۳۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بررسی آمارهای این متغیر در هفته گذشته نشان از روندی نوسانی داشته است. طبق داده های بازار مسکن در این مدت مشاهده می شود دو سکته در این روند رخ داده است. از روز ۲۰ مهر ماه که روند هزینه وام مسکن تاکنون در دو روز این متغیر به ناگاه دچار افتی مقطعی شده و دوباره افزایش پیدا کرده است.

در نخستین مرتبه در روز ۲۱ مهر ماه قیمت وام مسکن ۳٫۶ درصد کاهش پیدا کرده و در روز ۲۷ مهر ماه دومین افت روزانه رخ داده که پس از آن دوباره مسیری صعودی پیدا کرده است.این افت در روز سه شنبه این هفته برابر با ۱٫۹ درصد بوده است.

اما به طور کلی می توان گفت بدون در نظر گرفتن دو سکته قیمتی در این بازار مسیر قیمت اوراق تسه در این هشت روز مسیری صعودی بوده است.

پاسخی بگذارید