آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

تحولات بازار مسکن تهران در تيرماه ۹۸

تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در تيرماه سال ۱۳۹۸ به ۴/۸ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۰/۰ و ۶۴/۶ درصد کاهش نشان ميدهد، در ماه مورد گزارش  متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۳۳/۵ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۰/۴ و ۹۱/۵ درصد افزايش نشان ميدهد

خاطر نشان مينمايد، گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي “تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران” ميباشد. تحولات بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است…

۱- حجم معاملات مسکن 

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در تيرماه ساال ۱۳۹۸ حاکي از آن است که از مجموع ۴۷۹۰ واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۰/۲ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با تيرماه سال قبل ۳/۶ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.

 

 

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تيرماه سال ۱۳۹۸ حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲/۴ درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۲ و ۴ به ترتيب با سهم هاي ۹/۱ و ۹/۰ درصدی در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع ۷۱/۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تيرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ۵ ،۲ ،۴ ،۱۴ ،۱۰ ،۱ ،۷ ،۱۵ ،۸ و ۱۱ ) بوده و ۱۲ منطقه باقي مانده ۲۹/۰ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

۲- تحوالت قيمت مسکن

در تيرماه سال ۱۳۹۸، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱۳۳/۵ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۰/۴ و ۹۱/۵ درصد افزايش نشان ميدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۱( معادل ۱۱۶/۸ درصد) و کمترين ميزان رشد به منطقه ۶( معادل ۷۷/۰ درصد) تعلق دارد.

 

در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل ۲۹۸/۳ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۶۰/۹ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹۷/۵ و ۹۶/۵ درصد افزايش نشان ميدهند.

۳- تحوالت بازار معاملات مسکن شهر تهران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۶/۳ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۴۹/۹ درصد کاهش نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۱۲۶/۵ ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۲/۴ درصد افزايش نشان ميدهد.

 

۴- ساير شاخصهاي آماري بازار معاملات مسکن

۱-۴- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در تير ماه سال ۱۳۹۸ حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي “۶۰ تا ۷۵ “و “۷۵ تا ۹۰ “ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا هر کدام با سهم مشابه ۱۰/۳ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قيمتي “۹۰ تا ۱۰۵ “ميليون ريال با اختصاص سهم ۱۰/۲ درصدی در رتبه بعدي قرار گرفته است . در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که ۵۸/۷ درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (۱۳۳/۵ ميليون ريال) معامله شده اند.

 

۲-۴ -توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در تير ماه سال ۱۳۹۸ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مساکوني با زيربناي “۵۰ تا ۶۰” مترمربع با سهم ۱۴/۶ درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي “۶۰ تا ۷۰ “و “۷۰ تا ۸۰ “متر مربع به ترتيب با سهم هاي ۱۳/۸ و ۱۱/۹ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۴/۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 

۳  -۴  -توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در تيرماه سال ۱۳۹۸، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش “۳/۰ تا ۴/۵ “ميليارد ريال با اختصاص سهم ۱۴/۶ درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش “۴/۵ تا ۶/۰  “و “۶/۰ تا ۷/۵ “ميليارد ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم هاي ۱۲/۸ و ۱۰/۲ درصدی در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۱/۹ درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ۰/۰ ميليارد ريال اختصاص داشته است.

۵- تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري در تيرماه سال جاري مويد رشد به ترتيب معادل ۲۴/۸ و ۲۲/۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد.

 

۶- جمع بندي

در تيرماه سال ۱۳۹۸ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به ۱۳۳/۵ ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱/۵ درصد افزايش نشان ميدهد. تعداد معاملات انجام شده طي اين ماه ۴/۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۰/۰ و ۶۴/۶ درصد کاهش نشان ميدهد. کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات در ماههاي اخير موجب گرديده است تا رشد ماهانه قيمت مسکن روند کاهشي به خود گرفته و در تيرماه سال جاري به ۰/۴ درصد تقليل يابد. اين ميزان رشد در شرايطي محقق گرديده است که در اين ماه ۱۲ منطقه از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قيمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۴/۸ و ۲۲/۵ درصد رشد نشان ميدهد .

پيوست گزارش:

 

پاسخی بگذارید