آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

احمدرضا شبانی؛ در کنار پروژه انبوه سازی، ساخت پروژه‌های ساختمانی شاخص را نیز ادامه داده و کم کم با گسترش فعالیت‌ها، مناطق تحت پوشش ساخت و ساز را نیز تغییر داده و وارد مناطق…