آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

وضعیت تاسیسات(الکتریکال و مکانیکال) را چطور ارزیابی می‌کنید، در واقع بفرمایید در شرایط کنونی که به لحاظ جنگ اقتصادی موجود دسترسی به تاسیسات برند و بنام دشوار شده است، از چه تجهیزات و تاسیساتی استفاده…