آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

در زمینه سنگ نیز اسمها، کارخانه‌ها و معادن بنامی‌ داریم که ما را مجاب کرده‌اند از سنگهای ایرانی استفاده کنیم چون به لحاظ زیبایی و استحکام چیزی کم ندارند.