آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

در مورد صنف کاشی و سرامیک هیچ نیازی به محصولات شرکت‌های خارجی نداریم و کشور ما در این زمینه بسیار پیشرفت کرده و محصولات ایرانی به راحتی به برخی تولیدات و محصولات خارجی طعنه می‌زنند….