آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

خانه درختی سنگاپور

Tree House in Singapore just set a new Guinness World Record with the world’s largest vertical garden. The building’s green wall measures 24,638.59 square feet and is expected to save more than $500,000 in energy and water costs annually. Located in a quiet corner of Singapore’s District 23, Tree House is a 24-storey condo building that boasts the world’s largest vertical garden and features state-of-the-art sustainable technologies and elements such as heat-reducing windows and motion sensors that automatically activate lights. The vertical garden will reduce the estate’s carbon footprint by filtering pollutants and carbon dioxide out of the air. The green exterior wall will reduce heat absorption, which could result in energy savings of between 15 and 30 percent.i

خانهی درختی سنگاپور؛ بزرگترین باغ عمودی جهان

خانه درختی سنگاپور، برجی مسکونیست که در نزدیکی شهر کلمبوی سریلانکا در حال ساخت است. این پروژهی جذاب با نمایی پوشیده از گیاهان، بزرگترین باغ عمودی مسکونی جهان به حساب میآید.

پیشبینی میشود که برج مسکونی ۴۶ طبقهی Clearpoint Residencies تا سال ۲۰۱۶ میلادی به بهرهبرداری برسد. این برج ۴۶ طبقه با ارتفاع ۱۸۶ متر، متشکل از ۱۶۴ آپارتمان به مساحت ۲۱۳ مترمربع است که هرکدام از آنها دارای بالکنی اختصاصی با پوشش گیاهی مناسباند.

اصلیترین ویژگی بزرگترین باغ عمودی جهان، نمای پوشیده از گیاه آن است که علاوه بر ایجاد سایهای مناسب، با جذب آلایندههای هوا از جمله؛ دیاکسید کربن به تصفیهی هوا کمک میکند و صداهای اضافی محیط را جذب مینماید. آبیاری گیاهان بهصورت کاملاً خودکار و توسط سیستم آبیاری قطرهای انجام میشود؛ آب مورد نیاز از طریق آب باران، تصفیهی آب ظرفشویی و حمام منازل تأمین میشود که مصرف آب را تا ۴۵ درصد کاهش میدهد.

پوشش گیاهی بر روی نمای خارجی ساختمان، مانع از نفوذ نور اضافی خورشید از طریق پنجرهها به داخل محیط خانه میشود و نیاز به استفاده از سیستم خنککننده و در نتیجه هزینههای برق مصرفی را کاهش میدهد. پنلهای خورشیدی که بر روی سقف برج مسکونی تعبیه میشوند، برق مورد نیاز برای سیستم روشنایی راهروها، آسانسور و سیستم تصفیهی فاضلاب برج را تأمین میکنند. این پروژه با توجه به نزدیکی شرایط اقلیمی کشور سنگاپور به استانهای شمالی کشور عزیزمان ایران میتواند الگوی مناسبی برای ساختوساز سبز و سازگار با طبیعت در این خطه باشد.

پاسخی بگذارید